Wettelijke informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Imgroma B.V. gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX te Diemen (hierna te noemen “Imgroma”).

1. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en, zonder voorbehoud, aanvaardt.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van deze gebruiksvoorwaarden.

2. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
U bevestigt en aanvaardt (i) dat het technisch gezien onmogelijk is een website aan te bieden zonder fouten en dat Imgroma geen foutloze website kan garanderen, (ii) dat deze website door de fouten tijdelijk niet beschikbaar kan zijn en (iii) dat de werking van de website beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of zaken waarover Imgroma geen controle heeft, zoals de wijze van overdracht en communicatie tussen u en Imgroma en tussen Imgroma en andere netwerken.
Imgroma en/of haar leveranciers kan/kunnen deze website of een deel daarvan op ieder moment, tijdelijk of permanent, wijzigen of beïndigen in verband met onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website. Imgroma is niet aansprakelijk voor wijzigingen, opschorting, serviceonderbrekingen of andere technische problemen van deze website.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM
Deze website (waaronder begrepen de lay-out en alle onderdelen, handelsmerken, logo’s en domeinnamen die daarop worden weergegen) wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en is eigendom van Imgroma, haar relevante dochtermaatschappijen of, indien van toepassing, een derde waarvan Imgroma de vereiste toestemming heeft verkregen.
Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan (waaronder grafisch ontwerp, afbeeldingen, video’s, animaties, geluiden of computertoepassingen) geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, downloaden, verzenden, of met enig medium uit te zenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Imgroma. Voor een dergelijke toestemming dient u een schriftelijk verzoek te doen aan Imgroma op het bovenstaande adres. Op een goedgekeurde weergave van deze website of een deel daarvan, dient expliciet vermeld te worden dat alle rechten op een dergelijke weergave aan Imgroma toebehoren.
Het niet naleven van deze bepaling levert een inbreuk van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op. Imgroma behoudt zich het recht voor om juridische actie tegen u te ondernemen voor iedere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

4. AARD VAN DE INFORMATIE
4.1 Algemeen
Voor zover mogelijk, streeft Imgroma ernaar te waarborgen dat de op deze website gepubliceerde informatie juist en actueel is. Imgroma behoudt zich het recht voor de content op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Imgroma kan echter niet garanderen dat de op deze website beschikbare informatie juist, correct, actueel of volledig is.

4.2 Productinformatie
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Imgroma die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in bepaalde landen of regio’s, of die onder een andere naam beschikbaar zijn en waarop, afhankelijk van het land, andere regelgeving en voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Verwijzingen van deze aard houden niet in dat Imgroma voornemens is om deze producten, programma’s of diensten in een die landen te exploiteren. Voor informatie over producten, programma’s en diensten die in uw land beschikbaar zijn, dient u contact op te nemen met Imgroma of haar handelspartner.

4.3 Informatie over gezondheid
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke gesteldheid, medische specialismen en medische behandelingen. Dergelijke informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet ter vervanging van het advies van een dokter of apotheker. Dergelijke informatie dient in geen geval te worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose van een ziekte of lichamelijke klacht of voor het voorschrijven of gebruik van medicatie die op deze website wordt gepresenteerd.
Deze website dient niet te worden gebruikt voor het melden van gezondheidsproblemen of bijwerkingen, of voor het indienen van technische klachten over producten van Imgroma, of voor het stellen van technische of medische vragen met betrekking tot deze producten.

4.4 Financiële informatie
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan financiële informatie bevatten. Dergelijke informatie dient niet te worden beschouwd of geïnterpreteerd als een aansporing om te beleggen, een uitnodiging, een openbaar bod of een aanbod om in te schrijven op aandelen of andere effecten van Imgroma of het verkopen of ruilen daarvan.

4.5 Opinies van deskundigen
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan opinies van deskundigen of passages uit artikelen bevatten. Dergelijke informatie geeft enkel de opinie van de betreffende deskundige of van de publicatie weer en niet noodzakelijkerwijs de opinie van Imgroma.

5. HYPERLINKS
5.1 Hyperlinks naar andere websites
Deze website bevat hyperlinks waarmee gebruikers worden doorgestuurd naar websites van derden; Imgroma is niet aansprakelijk voor de content van die websites van derden. Imgroma heeft geen zeggenschap over de content van websites van derden, en deze blijft volledig zelfstandig van Imgroma.
Daarnaast houdt de aanwezigheid van een link tussen deze website en de website van een derde geenszins een goedkeuring in van Imgroma voor de content van die website van een derde en, meer in het bijzonder, voor het mogelijke gebruik van content van die website van een derde. Het gebruik van dergelijke websites van derden is voor uw eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de derde partij.

5.2 Hyperlinks aanmaken naar deze website
Websites van derden kunnen hypertekstlinks naar deze website bevatten indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Imgroma. Voor dergelijke toestemming dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan bij Imgroma op het bovenstaande adres.
Imgroma is in geen geval aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke websites van derden. Imgroma is niet verantwoordelijk voor de content, publicaties, producten of andere onderdelen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites van derden.

6. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
Met uitzondering van schade als gevolg van fraude door, of opzet van, Imgroma is aansprakelijkheid van Imgroma voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten voor:
• onjuistheden, fouten of omissies met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie;
• schade als gevolg van een wederrechtelijk binnendringen van een derde met als gevolg wijziging van de beschikbare informatie of onderdelen op deze website;
• schade hoe ook ontstaan, van welke aard of met welk gevolg dan ook, zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies aan Imgroma is gemeld, veroorzaakt (i) door toegang tot deze website of doordat toegang onmogelijk is, of (ii) door het gebruik van deze website, waaronder alle schade of virussen die uw computer mogelijk hebben geïnfecteerd.
Voor zover het voorgaande wettelijk gezien niet volledig uitgesloten kan worden, blijft de aansprakelijkheid van Imgroma in ieder geval beperkt tot € 10.000.
Imgroma is niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte punitieve of gevolgschade of verlies als gevolg van nalatigheid of het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden of anderszins, waaronder zonder beperking inkomstenderving, winstderving, verlies van een kans, verlies van verwachte besparingen en reputatieschade.
De onderdelen van deze website of iedere andere website worden ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden (“as is”) zonder enige, expliciete noch impliciete, garantie.

7. VERBODEN GEDRAGINGEN
Het is niet toegestaan deze website te hacken (of een poging daartoe te doen).
Het is niet toegestaan, via of door gebruikmaking van deze website, onrechtmatig, bedreigend, beledigend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te verzenden of andere informatie die civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren naar het recht van het grondgebied waarop deze website betrekking heeft.

8. PRIVACY
Het privacy- en cookiebeleid van Imgroma, beschikbaar op oenobiol.nl, is van toepassing op alle persoonsgegevens die via deze website worden gedeeld.

9. SCHEIDBAARHEID
Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van de gebruiksvoorwaarden en blijven deze onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van deze gebruiksvoorwaarden verwijderd.

10. CONTACT
Voor verzoeken of vragen met betrekking tot deze website en/of gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met Imgroma op het bovenstaande adres.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website, de content daarvan, en op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Imgroma B.V. gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX te Diemen (hierna te noemen “Imgroma”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy.
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde behandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen “het Beleid”) geeft informatie over de wijze waarop Imgroma omgaat met uw persoonsgegevens die u via deze website verstrekt.

12. AANVAARDING VAN HET BELEID
Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u dit Beleid heeft gelezen en, zonder voorbehoud, aanvaardt.
Dit Beleid kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van dit Beleid.

13. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
Imgroma is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Imgroma kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
• het aan u toegewezen IP-adres tijdens uw verbinding;
• de datum en tijd waarop u deze website bezoekt;
• de geraadpleegde pagina’s;
• van welke browser gebruik wordt gemaakt;
• welk platform en/of besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd;
• de in het kader van Google Analytics verkregen informatie;
• de gebruikte zoekmachine en zoektermen voor het vinden van de website;
• informatie die u via deze website verstrekt. De informatie die u aan Imgroma verstuurt kan het volgende omvatten: uw geboortedatum, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en in welke producten u geïnteresseerd bent.

14. DOELEINDEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Imgroma en de entiteiten waarmee Imgroma uw persoonsgegevens deelt, mogen deze gegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:
• het verstrekken van specifieke informatie aan u, waar u via deze website om heeft verzocht;
• het doen van aanbiedingen voor (de omgeving van) producten van Imgroma, waaronder derde partijen waarmee Imgroma samenwerkt;
• het meten van het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van deze website, onder andere om verbeteringen aan te brengen aan deze website.
Daarnaast kan Imgroma geanonimiseerde gegevens onder andere gebruiken om deze website te verbeteren.

15. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Imgroma kan uw persoonsgegevens aan leden van de Imgroma groep verstrekken. Daarnaast kan Imgroma uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekken:
• Als Imgroma een zakelijk samenwerkingsverband is aangegaan met detailhandelaars, gezondheidsforums of promotionele partners. Deze entiteiten kunnen uw informatie gebruiken om een inschatting te maken van uw interesses en kunnen u voorzien van promotiemateriaal, advertenties en andere materialen.
• Als Imgroma op basis van wet- en regelgeving verplicht is te voldoen aan een verzoek om het verstrekken of delen van uw persoonsgegevens.

16. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Imgroma kan de door u verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden.
Indien uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, dan zal Imgroma zich inzetten om de noodzakelijke stappen te ondernemen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Beleid.

17. PROPORTIONALITEIT EN BEWARING VAN GEGEVENS
Imgroma zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken indien dit relevant is voor, en in verhouding staat tot, de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.
Imgroma zal uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, of zolang als vereist ingevolge een overeenkomst of toepasselijke wetgeving.

18. UW RECHTEN ALS BETROKKENE
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien om (i) de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren, (ii) fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren en (iii) uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze onvolledig of niet relevant zijn. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Daartoe kunt u contact opnemen met Imgroma op het bovenstaande adres.
Imgroma zet zich ervoor in alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde vernietiging, onbedoeld verlies en tegen wijzigingen, toegang en iedere andere vorm van ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens.

19. GEBRUIK VAN COOKIES
19.1 Algemeen
Om de navigatie op de website mogelijk te maken en het technisch beheer te optimaliseren, kan Imgroma gebruik maken van cookies en andere diensten om het verkeer op deze website te analyseren.
Een cookie is een klein informatiebestandje dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Dit cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde website worden opgevraagd. Het cookie kan alleen gelezen worden door de website die het heeft gemaakt en niet door andere websites. De meeste cookies zijn alleen geldig voor de duur van een sessie of bezoek. Ze bevatten geen informatie waardoor er telefonisch, per e-mail of post contact met u kan worden opgenomen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt echter op uw browser instellen dat u een melding ontvangt als een cookie wordt geplaatst of ter voorkoming van het plaatsen daarvan.

19.2 Soorten cookies
Imgroma kan een of meer van de volgende soorten cookies plaatsen:
• cookies die nodig zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld door een bezoeker toe te staan verbonden te blijven met zijn account;
• cookies die volgen hoe deze website wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te kunnen genereren zonder de identiteit van individuele gebruikers van deze website vast te stellen;
• cookies die nodig zijn voor het goed en efficiënt functioneren van deze website, waaronder cookies waarmee de website uw voorkeuren kan opslaan;
• cookies die het gedrag van gebruikers van deze website volgen om deze gebruikers aanbiedingen te doen of op de hoogte te brengen van acties.

19.3 Als u geen Cookies wilt
Door gebruik te maken van deze website geeft u Imgroma standaard toestemming om cookies op uw computer te plaatsen. Als u niet wilt dat deze website cookies op uw computer plaatst, heeft u de mogelijkheid om cookies te blokkeren (bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen naar weiger alle cookies) en/of de cookies te verwijderen die al op uw computer zijn geplaatst.
Houd er wel rekening mee dat een aantal functionaliteiten op deze website mogelijk niet meer beschikbaar zijn als u de cookies uitschakelt.

20. SCHEIDBAARHEID
Indien een deel van dit Beleid ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van dit Beleid en blijft dit overige deel onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van dit Beleid verwijderd.

21. CONTACT
Voor verzoeken of vragen met betrekking tot deze website en/of dit Beleid kunt u contact opnemen met Imgroma op het bovenstaande adres.

22. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website, en de content daarvan, en op het Beleid is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

    Door deze site te bekijken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om beter rekening te houden met uw interesses. Meer weten. Meer weten

    ×
    loader