Wettelijke informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Vemedia Consumer Health Belgium NV, gevestigd te Gaston Crommenlaan 8, 9050, Gent, België (hierna te noemen “Vemedia”).

1. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en, zonder voorbehoud, aanvaardt.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van deze gebruiksvoorwaarden.

2. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
U bevestigt en aanvaardt (i) dat het technisch gezien onmogelijk is een website aan te bieden zonder fouten en dat Vemedia geen foutloze website kan garanderen, (ii) dat deze website door de fouten tijdelijk niet beschikbaar kan zijn en (iii) dat de werking van de website beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of zaken waarover Vemedia geen controle heeft, zoals de wijze van overdracht en communicatie tussen u en Vemedia en tussen Vemedia en andere netwerken.

Vemedia en/of haar leveranciers kan/kunnen deze website of een deel daarvan op ieder moment, tijdelijk of permanent, wijzigen of beïndigen in verband met onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website. Vemedia is niet aansprakelijk voor wijzigingen, opschorting, serviceonderbrekingen of andere technische problemen van deze website.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM
Deze website (waaronder begrepen de lay-out en alle onderdelen, handelsmerken, logo’s en domeinnamen die daarop worden weergegen) wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en is eigendom van Vemedia, haar relevante dochtermaatschappijen of, indien van toepassing, een derde waarvan Vemedia de vereiste toestemming heeft verkregen.

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan (waaronder grafisch ontwerp, afbeeldingen, video’s, animaties, geluiden of computertoepassingen) geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, downloaden, verzenden, of met enig medium uit te zenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Vemedia. Voor een dergelijke toestemming dient u een schriftelijk verzoek te doen aan Vemedia op het bovenstaande adres. Op een goedgekeurde weergave van deze website of een deel daarvan, dient expliciet vermeld te worden dat alle rechten op een dergelijke weergave aan Vemedia toebehoren.

Het niet naleven van deze bepaling levert een inbreuk van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op. Vemedia behoudt zich het recht voor om juridische actie tegen u te ondernemen voor iedere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

4. AARD VAN DE INFORMATIE
4.1 Algemeen
Voor zover mogelijk, streeft Imgroma ernaar te waarborgen dat de op deze website gepubliceerde informatie juist en actueel is. Imgroma behoudt zich het recht voor de content op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Imgroma kan echter niet garanderen dat de op deze website beschikbare informatie juist, correct, actueel of volledig is.

4.2 Productinformatie
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Imgroma die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in bepaalde landen of regio’s, of die onder een andere naam beschikbaar zijn en waarop, afhankelijk van het land, andere regelgeving en voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Verwijzingen van deze aard houden niet in dat Imgroma voornemens is om deze producten, programma’s of diensten in een die landen te exploiteren. Voor informatie over producten, programma’s en diensten die in uw land beschikbaar zijn, dient u contact op te nemen met Imgroma of haar handelspartner.

4.3 Informatie over gezondheid
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke gesteldheid, medische specialismen en medische behandelingen. Dergelijke informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet ter vervanging van het advies van een dokter of apotheker. Dergelijke informatie dient in geen geval te worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose van een ziekte of lichamelijke klacht of voor het voorschrijven of gebruik van medicatie die op deze website wordt gepresenteerd.
Deze website dient niet te worden gebruikt voor het melden van gezondheidsproblemen of bijwerkingen, of voor het indienen van technische klachten over producten van Imgroma, of voor het stellen van technische of medische vragen met betrekking tot deze producten.

4.4 Financiële informatie
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan financiële informatie bevatten. Dergelijke informatie dient niet te worden beschouwd of geïnterpreteerd als een aansporing om te beleggen, een uitnodiging, een openbaar bod of een aanbod om in te schrijven op aandelen of andere effecten van Vemedia of het verkopen of ruilen daarvan.

4.5 Opinies van deskundigen
De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan opinies van deskundigen of passages uit artikelen bevatten. Dergelijke informatie geeft enkel de opinie van de betreffende deskundige of van de publicatie weer en niet noodzakelijkerwijs de opinie van Vemedia.

5. HYPERLINKS
5.1 Hyperlinks naar andere websites
Deze website bevat hyperlinks waarmee gebruikers worden doorgestuurd naar websites van derden; Vemedia is niet aansprakelijk voor de content van die websites van derden. Vemedia heeft geen zeggenschap over de content van websites van derden, en deze blijft volledig zelfstandig van Vemedia.
Daarnaast houdt de aanwezigheid van een link tussen deze website en de website van een derde geenszins een goedkeuring in van Vemedia voor de content van die website van een derde en, meer in het bijzonder, voor het mogelijke gebruik van content van die website van een derde. Het gebruik van dergelijke websites van derden is voor uw eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de derde partij.

5.2 Hyperlinks aanmaken naar deze website
Websites van derden kunnen hypertekstlinks naar deze website bevatten indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Vemedia. Voor dergelijke toestemming dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan bij Vemedia op het bovenstaande adres.
Vemedia is in geen geval aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke websites van derden. Vemedia is niet verantwoordelijk voor de content, publicaties, producten of andere onderdelen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites van derden.

6. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
Met uitzondering van schade als gevolg van fraude door, of opzet van, Vemedia is aansprakelijkheid van Vemedia voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten voor:
⦁ onjuistheden, fouten of omissies met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie;
⦁ schade als gevolg van een wederrechtelijk binnendringen van een derde met als gevolg wijziging van de beschikbare informatie of onderdelen op deze website;
⦁ schade hoe ook ontstaan, van welke aard of met welk gevolg dan ook, zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies aan Vemedia is gemeld, veroorzaakt (i) door toegang tot deze website of doordat toegang onmogelijk is, of (ii) door het gebruik van deze website, waaronder alle schade of virussen die uw computer mogelijk hebben geïnfecteerd.
Voor zover het voorgaande wettelijk gezien niet volledig uitgesloten kan worden, blijft de aansprakelijkheid van Vemedia in ieder geval beperkt tot € 10.000.
Vemedia is niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte punitieve of gevolgschade of verlies als gevolg van nalatigheid of het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden of anderszins, waaronder zonder beperking inkomstenderving, winstderving, verlies van een kans, verlies van verwachte besparingen en reputatieschade.
De onderdelen van deze website of iedere andere website worden ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden (“as is”) zonder enige, expliciete noch impliciete, garantie.

7. VERBODEN GEDRAGINGEN
Het is niet toegestaan deze website te hacken (of een poging daartoe te doen).
Het is niet toegestaan, via of door gebruikmaking van deze website, onrechtmatig, bedreigend, beledigend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te verzenden of andere informatie die civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren naar het recht van het grondgebied waarop deze website betrekking heeft.

8. PRIVACY
Het privacy- en cookiebeleid van Vemedia, beschikbaar op, is van toepassing op alle persoonsgegevens die via deze website worden gedeeld.

9. SCHEIDBAARHEID
Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van de gebruiksvoorwaarden en blijven deze onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van deze gebruiksvoorwaarden verwijderd.

10. CONTACT
Voor verzoeken of vragen met betrekking tot deze website en/of gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met Vemedia op het bovenstaande adres.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website, de content daarvan, en op de gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Gent, België.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Vemedia Consumer Health Belgium NV, gevestigd te Gaston Crommenlaan 8, 9050, Gent, België (hierna te noemen “de Vennootschap”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy.
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde behandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen: “het Beleid”) geeft informatie over de wijze waarop de Vennootschap omgaat met uw persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt.

1. ALGEMEEN
Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van deze website.
Dit Beleid kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van dit Beleid.

2. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap, de verwerkingsverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Vennootschap kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
⦁ het aan u toegewezen IP-adres tijdens uw verbinding;
⦁ de datum en tijd waarop u deze website bezoekt;
⦁ de geraadpleegde pagina’s;
⦁ van welke browser gebruik wordt gemaakt;
⦁ welk platform en/of besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd;
⦁ de in het kader van Google Analytics verkregen informatie;
⦁ de gebruikte zoekmachine en zoektermen voor het vinden van de website; en
⦁ persoonsgegevens die u via deze website verstrekt. De persoonsgegevens die u aan de Vennootschap verstuurt kunnen het volgende omvatten: uw geboortedatum, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en in welke producten u geïnteresseerd bent.

3. DOELEINDEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap en de entiteiten waarmee de Vennootschap uw persoonsgegevens deelt, mogen deze persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:
⦁ het aan u verstrekken van de specifieke informatie waar u via deze website om heeft verzocht;
⦁ het doen van aanbiedingen voor (de omgeving van) producten van de Vennootschap, waaronder derde partijen waarmee de Vennootschap samenwerkt; en
⦁ het meten van het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van deze website, onder andere om verbeteringen aan te brengen aan deze website.
Daarnaast kan de Vennootschap geanonimiseerde gegevens onder andere gebruiken om deze website te verbeteren.

4. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De Vennootschap gebruikt uw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belangen om met u te communiceren, haar producten en diensten aan te prijzen en haar aanbod te verbeteren.
De Vennootschap heeft een afweging gemaakt tussen uw belangen, rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap, en is van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens, gezien de geboden mate van transparantie en de rechten die u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft, geen wezenlijke invloed heeft op uw belangen, rechten en vrijheden.

5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De Vennootschap kan uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen van de Vennootschap verstrekken. Daarnaast kan de Vennootschap uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekken:
⦁ als de Vennootschap een zakelijk samenwerkingsverband is aangegaan met detailhandelaars, gezondheidsforums of promotionele partners. Deze entiteiten kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om een inschatting te maken van uw interesses en kunnen u voorzien van promotiemateriaal, advertenties en andere materialen.
⦁ als de Vennootschap op basis van wet- en regelgeving verplicht is te voldoen aan een verzoek om het verstrekken of delen van uw persoonsgegevens.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
De Vennootschap kan de door u verstrekte persoonsgegevens delen met derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden.
Indien uw persoonsgegevens worden doorgezonden aan derden die buiten de EER zijn gevestigd, dan zal de Vennootschap zich ertoe inzetten gepaste maatregelen te nemen om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd blijven wanneer deze buiten de EER worden doorgegeven, in overeenstemming met geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
Tenzij anders aan u gemeld, vinden eventuele doorgiften van uw persoonsgegevens naar derden buiten de EER plaats op basis van een adequaatheidsbesluit of op basis van standaardcontractbepalingen van de EU (een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd via de hierna vermelde contactgegevens).

7. PROPORTIONALITEIT EN BEWARING VAN GEGEVENS
De Vennootschap zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken indien dit relevant is voor, en in verhouding staat tot, de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.
De Vennootschap stelt op basis van de volgende bewaarcriteria vast hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard:
⦁ de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld (zoals hiervoor is vermeld);
⦁ de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is ingevolge een overeenkomst of toepasselijke wetgeving.

8. UW RECHTEN ALS BETROKKENE
U heeft het recht (behoudens de voorwaarden en uitzonderingen in toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) om:
⦁ inlichtingen bij de Vennootschap in te winnen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en naar aanleiding daarvan een afschrift van uw persoonsgegevens te ontvangen;
⦁ te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd en/of verwijderd;
⦁ te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, of tegen die verwerking bezwaar te maken;
⦁ te verzoeken om ontvangst in een machineleesbare vorm van de door u aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens, of te verzoeken dat die persoonsgegevens in een machineleesbare vorm aan een andere organisatie worden doorgezonden; en
⦁ een klacht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in te dienen indien uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, of indien u schade heeft ondervonden als gevolg van een ongeoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens.
Hiertoe kunt u contact met de Vennootschap opnemen, meer in het bijzonder met de afdeling juridische zaken van de Vennootschap, door een e-mail te sturen naar privacy@vemedia.com. De afdeling juridische zaken neemt uw verzoek in behandeling, beoordeelt dit verzoek en onderhoudt contact met u.
Indien u de optie wordt geboden uw persoonsgegevens met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen dit niet te doen. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal de Vennootschap overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen die keuze respecteren. Als gevolg hiervan kan de Vennootschap mogelijk niet de handelingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden zoals genoemd in paragraaf 3 ‘Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens’.
De Vennootschap zet zich ervoor in alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging, onbedoeld verlies en tegen wijzigingen, toegang en iedere andere vorm van ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

9. GEBRUIK VAN COOKIES
9.1 Algemeen
Om de navigatie op de website mogelijk te maken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Vennootschap gebruikmaken van cookies en andere diensten om het verkeer op deze website te analyseren.
Een cookie is een klein informatiebestandje dat door een website op uw computer wordt opgeslagen. Dit cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde website worden opgevraagd. Het cookie kan alleen gelezen worden door de website die het heeft gemaakt en niet door andere websites. De meeste cookies zijn alleen geldig voor de duur van een sessie of bezoek. Ze bevatten geen informatie waardoor er telefonisch, per e-mail of per post contact met u kan worden opgenomen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt echter op uw browser instellen dat u een melding ontvangt als een cookie wordt geplaatst of ter voorkoming van het plaatsen daarvan.

9.2 Soorten cookies
De Vennootschap kan een of meer van de volgende soorten cookies plaatsen:
⦁ cookies die nodig zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld door een bezoeker toe te staan verbonden te blijven met zijn account;
⦁ cookies die volgen hoe deze website wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te kunnen genereren zonder de identiteit van individuele gebruikers van deze website vast te stellen;
⦁ cookies die nodig zijn voor het goed en efficiënt functioneren van deze website, waaronder cookies waarmee de website uw voorkeuren kan opslaan;
⦁ cookies die het gedrag van gebruikers van deze website volgen om deze gebruikers gerichte advertenties te tonen, aanbiedingen te doen of op de hoogte te brengen van acties op andere websites.

9.3 Als u geen Cookies wilt
Door gebruik te maken van deze website geeft u de Vennootschap standaard toestemming om cookies op uw computer te plaatsen. Als u niet wilt dat deze website cookies op uw computer plaatst, heeft u de mogelijkheid om cookies te blokkeren (bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen naar weiger alle cookies) en/of de cookies te verwijderen die al op uw computer zijn geplaatst.
Houd er wel rekening mee dat een aantal functionaliteiten op deze website mogelijk niet meer beschikbaar zijn als u de cookies uitschakelt.

10. SCHEIDBAARHEID
Indien een deel van dit Beleid ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van dit Beleid en blijft dit overige deel onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van dit Beleid verwijderd.

11. CONTACT
Voor verzoeken of vragen aan de Vennootschap met betrekking tot deze website en/of dit Beleid kunt u een e-mail sturen naar privacy@vemedia.com.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website, de content daarvan en op het Beleid is Belgisch recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Gent, België.

×
loader